Bogdan z Opola – Koncepcja 10

Z każdą służbą w jednakowym stopniu powinny wiązać  się odpowiedzialność i uprawnienia, których zakres powinien być zawsze wyraźnie określony. Z każdym obowiązkiem dotyczącym służby powinna się wiązać odpowiadająca mu władza, a jej zakres powinien być dobrze zdefiniowany za pomocą tradycji, uchwały, szczegółowego opisu stanowiska lub stosownych statutów i regulaminów.

Aby dobrze funkcjonowała każda organizacja, a więc i Wspólnota AA, potrzebne jest jasne określenie zakresu władzy w stosunku do odpowiedzielności. Innymi słowy: zaufany sługa dostaje pewien zakres uprawnień, a za ich użycie odpowiada przed tymi, którzy mu te uprawnienia pozwolili używać. Dlatego służebni grupy odpowiadają przed grupą, służebni Intergrupy przed Intergrupą (sprawozdania z pełnionej służby i odpowiadanie na zadawane pytania związane ze służbą), itd.

To jeśli chodzi o służebnych. Podobnie rzecz się ma w sensie ogólnym: część uprawnień, grupy przekazały Intergrupie, ta z kolei Konferencji Służb Regionu i dalej Konferencji Służb Krajowych. I dlatego Intergrupa odpowiada przed grupami w niej działającymi, Region przed Intergrupami, itd.

Wraz z uprawnieniami przekazano także odpowiedzialność za Wspólnotę, adekwatną do poziomu uprawnień( poziom Intergrupy, poziom Regionu, poziom Krajowy). Dlatego tak ważne jest określenie wzajemnych relacji służebnych, określenie ich obowiązków, określenie zakresu ich uprawnień oraz odpowiedzialności za posiadaną władzę (uprawnienia). Inaczej będzie dochodziło do konfliktów na tle ambicjonalnym i na tle działania w dobrej wierze, ale „jak słoń w składzie porcelany”.

Służebni muszą stale pamiętać, że używanie „władzy” zawsze rodzi konsekwencje, za które trzeba brać odpowiedzialność. Zalecane jest więc, aby nie używać „pełni władzy”. Mogą się zdarzyć przypadki, które uzasadniają posłużenie się pełnią władzy, np. gdy grupy są niezadowolone z kierunku jaki obrała Intergrupa, mogą jej zablokować dopływ funduszy.

Dobrym przykładem uprawnień i odpowiedzialności za nie jest danie prawa veta Powiernikom wobec Konferencji Służb Krajowych, jeżeli uznają oni, że powinni z niego skorzystać.

I w zgodzie z duchem odpowiedzialności za uprawnienia, Powiernicy powinni wyrazić swoje „veto” nie w formie czystej negacji, a w formie pytania, czy KSK czy jest pewna swoich postanowień i co legło u ich podstaw.

Jak widać z powyższych rozważań i ta Koncepcja skłania do głębokiej refleksji nad wyborem odpowiedniego kandydata do służb od poziomu grupy do poziomu Powiernika czy Delegata na KSK.

Z Koncepcji X wynika też potrzeba jasno sprecyzowanych sugestii, opisów jak mają przebiegać nasze służby Jeśli posiadana władza jest błędnie wykorzystana, nieustannie wykracza poza swój zakres albo nie jest podjęta, należy podjąć odpowiednie kroki w ramach odpowiedzialności za całą Wspólnotę AA. Wprawdzie nie należy oceniać innych, ale gdy widać iż służebny swoimi uprawnieniami wynikającymi ze służby szkodzi grupie, Intergrupie….Wspólnocie – należy poprosić służebnego o rezygnację ze służby. Służba powinna się opierać na pokorze, zrozumieniu innych i dążeniu do zgody i jedności.

Koncepcja X oparta jest na Tradycji II, mówiącej o tym, że najwyższą władzą jest sumienie grupy a służebni nie żądzą, ale służą dzięki posiadaniu odpowiednich uprawnień.