Bogdan z Opola – Koncepcja 11

Powiernikom powinno się zawsze zapewnić dobór optymalnych zespołów, komisji, dyrektorów służb, członków zarządu, personelu i konsultantów. Przedmiotem najwyższej troski zawsze pozostaną: ich skład, kwalifikacje, procedury wyboru oraz uprawnienia i obowiązki pełniących służbę.

Powiernicy ponoszą najwyższą odpowiedzialność za zarządzanie służbami światowymi AA, powinni więc zawsze dysponować jak najlepszymi stałymi komitetami, dyrektorami spółek, osobami zarządzającymi, personelem i konsultantami. Kwestie składu komitetów i zarządów, kwalifikacji ich członków, sposobu obejmowania przez nich stanowisk w służbach, systemów rotacji, wzajemnych powiązań oraz szczególnych praw i obowiązków tych osób, a także właściwej podstawy wynagradzania finansowego takich pracowników należy więc zawsze traktować poważnie.

 

Dobre działanie jakiejkolwiek organizacji, czy to zakładu pracy, czy koncernu, czy stowarzyszenia, czy w wspólnoty – w tym naszej – zależy nie tylko od samych przewodzących, prezesów, dyrektorów. Zależy też od ich umiejętności doboru zespołu doradców, konsultantów, czy też kierownictwa niższego szczebla.

W przypadku Wspólnoty AA, od tego zależy harmonijna współpraca pomiędzy poszczególnymi poziomami służb i Powiernikami. Współpraca, która polega na dobrej łączności pomiędzy grupami, Intergrupami i Regionami.

Dlatego do pomocy Powiernikom tworzone są Komisje na szczeblu krajowym , które składają się z delegatów regionalnych. Ci delegaci są łącznikami pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym i w obie strony przekazują informacje.

Z kolei Komisje na szczeblu regionalnym składają się z delegatów z Intergrup.  W ten sposób jest obieg informacji o służbach, co nadzorują Powiernicy.

Jakie są komisje? Otóż obecnie działają Komisja Literatury i Publikacji, Komisja Finansowa, Komisja Informacji Publicznej, Komisja Organizacyjna Zachodzi pytanie, czy należy się opierać tyko na komisjach, czy też jest potrzeba tworzenia tematycznych grup konsultacyjnych? Wydaje się, że tworzenie komisji tylko do opracowania jakiś tematów czy zagadnień jest zasadne. Takie komisje skupiają się tylko na zadanym problemie, a nie na wielu, tak jak regularnie działające komisje czy to na szczeblu krajowym czy regionalnym. Nie ma również przeciwwskazań, aby Intergrupa powołała komisję do rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu.

Kto powinien służyć w komisjach regularnych, jak i tematycznych? Powinni służyć ludzie z doświadczeniem i wiedzą. Najlepiej jest więc, gdy są to ludzie pełniący kiedyś służby na różnych szczeblach, choćby jak byli powiernicy, czy byli delegaci. Mają oni wiedze i spojrzenie na sprawy Wspólnoty z szerszej perspektywy. Jednak do komisji mogą być też zapraszani nie alkoholicy, którzy skłonni są poradzić w jakimś problemie zgodnie ze swoja wiedzą.

Reasumując: do dobrego i skutecznego kierowania potrzebni są nie tylko zarządzający, ale konsultanci z dużą wiedzą, którzy służą Doświadczeniem i są jednocześnie łącznikami pomiędzy różnymi poziomami Wspólnoty.